Általános Szerződési Feltételek

1. A Szolgáltató adatai Hévíz Holiday House, Csepeli Gábor magánszemély Székhelye: 8380 Hévíz, Szent András u. 8. Adószám: 54916988-1-40

2. Általános szabályok

2.1. Jelen „Általános Szerződési Feltételek” szabályozzák a Szolgáltató szálláshelyének, és annak szolgáltatásainak igénybevételét.

2.2. Speciális, egyedi feltételek nem képezik részét a közölt Általános Szerződési Feltételeknek, de nem zárják ki a külön megállapodások megkötését utazásközvetítőkkel, szervezőkkel esetenként más és más, az üzlet típusának megfelelő kondíciókkal

3. Szerződő fél

3.1. A Szolgáltató által nyújtott valamennyi szolgáltatást a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

3.2. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég közvetlenül adja le a Szolgáltatónak, úgy a Vendég a Szerződő fél. A Szolgáltató és a Vendég együttesen a feltételek teljesülése esetén szerződéses felekké válnak (továbbiakban Felek).

3.3. Amennyiben a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelést a Vendég megbízásából egy harmadik személy (továbbiakban Közvetítő) adja le a Szolgáltatónak, az együttműködés feltételeit a Szolgáltató és a Közvetítő között megkötött szerződés szabályozza. Ebben az esetben a Szolgáltató nem köteles vizsgálni, hogy a harmadik személy jogszerűen képviseli e a Vendéget.

3.4 A tevékenység egészségbiztonsági kockázataira tekintettel a Szolgáltató csak abban az esetben tudja biztosítani a szolgáltatásokat, ha vendég a nevét és lakcímét a szolgáltatás igénybevétele előtt a Szolgáltató rendelkezésére bocsátja.

4. A Szerződés létrejötte, a foglalás módja, módosítása, értesítési kötelezettség

4.1. A Vendég szóban vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató ajánlatot küld. Amennyiben az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik konkrét rendelés, úgy a Szolgáltató ajánlati kötöttsége megszűnik.

4.2. A Szerződés a Vendég írásban vagy szóban leadott foglalásának a Szolgáltató általi írásban megküldött visszaigazolásával jön létre, és így írásban megkötött Szerződésnek minősül. Szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

4.3. A szállás szolgáltatás igénybevételéről szóló Szerződés meghatározott időtartamra szól.

4.3.1. Ha a Vendég a meghatározott időtartam lejárta előtt véglegesen elhagyja a szobát, a Szolgáltató jogosult a Szerződésben kikötött szolgáltatás teljes ellenértékére. A lejárati idő előtt megüresedett szobát a Szolgáltató jogosult újra értékesíteni.

4.3.2. A szállás szolgáltatás igénybevételének Vendég által kezdeményezett meghosszabbításához a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges. Ebben az esetben a Szolgáltató kikötheti a már teljesített szolgáltatás díjának megtérítését.

4.4. A Szerződés módosításához és/vagy kiegészítéséhez a Felek által aláírt írásbeli megállapodás szükséges.

5. Előleg fizetés, lemondási feltételek

5.1. A szerződő fél (vendég) előleget nem köteles fizetni.

5.2. Lemondási feltételek, kötbér (bánatpénz) mértéke – 7 nappal érkezés előtt, kötbérmenteses lemondható – 6-3 nappal érkezés előtt történő lemondás esetén az előleg 50%-a kerül jóváírásra – 2 nappal érkezés előtt vagy távolmaradás esetén (no show) az előleg teljes összegben jóváírásra kerül

5.3. A Szolgáltató speciális kondíciókhoz kötött termékeinek foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén, a fentiektől eltérő, egyedi Szerződésben rögzített feltételeket állapít meg.

6. Árak

6.1. A szálláshely aktuális árai a szálláshely honlapján (www.hevizholidayhouse.com).

6.2. A Szolgáltató a meghirdetett árait előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

6.3. Az árak nem tartalmazzák az idegenforgalmi adót (IFA). Az idegenforgalmi adó mértékét a hevízi Önkormányzat határozza meg és a szállásdíjon felül extra fizetendő.

6.4. Aktuális kedvezmények, akciók, egyéb ajánlatokról a hevizholidayhouse@gmail.com emailcímen érdeklődhet.

7. Családi kedvezmények

7.1. A gyermek 3 éves koráig a szállás ingyenes.

8. Fizetés módja, garancia Egyéni vendégek:

8.1. A szolgáltató a Szerződő fél részére nyújtott szolgáltatásainak ellenértékére az érkezés napján a bejelentkezés során tart igényt.

8.2. A Szerződő fél számláját kiegyenlítheti HUF-ban, és/vagy a) a Szolgáltató elfogad készpénzkímélő fizetési eszközöket, OTP SZÉP kártya, Paypal, Revolute, Átutalás Utazási irodák: A szolgáltatóval kötött szerződés tartalmazza az egyedi fizetési feltételeket.

9. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

9.1. A Vendég a az apartmant vagy szobát az érkezés napján 16:00 órától foglalhatja el (Check in), és az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig köteles elhagyni (Check out), lehetőség esetén délelőtt 11:00 óráig tartózkodhat a szobában.

9.2. Ha a Vendég a szobát az érkezés napján reggel 09:00 óra előtt kívánja elfoglalni, úgy az előző éjszaka ára felszámításra kerül. 9.3. 11:00 óra után szobahosszabbítási (előzetes egyeztetés után) díjat számolunk fel, melynek mértéke 15.000,-HUF / szoba és ennek a díjnak a megfizetése által azon a napon 18.00 óráig van lehetőség a szobában való tartózkodásra (late Check out). Lehetőség van továbbá a korai érkezésre (előzetes egyeztetés után) is (early Check in), melynek mértéke 15.000,-HUF / szoba és ennek a díjnak a megfizetése által azon a napon már 09.00 óráitól van lehetőség a szobában való tartózkodásra.

10. Háziállatok

10.1. A Szolgáltató szálláshelyeire CSAK IS ELŐREEGYEZTETÉST követően lehet háziállatot behozni.

10.2. A háziállat apartmanba történő bevitelét a vendégnek a foglaláskor előre kell jeleznie, amennyiben ezen igényt a vendég előre nem jelzi, akkor a Szolgáltató extra háziállat felár költségeit kiszámlázza a Vendég részére.

10.3. A Vendég teljes körűen felelős a háziállat által okozott károkért, az esetleges extra takarítás díját a helyszínen megfizeti, a kártérítés mértéke a 16-os pont szerint érvényes.

11. A szerződés teljesítésének visszautasítása, a szolgáltatási kötelezettség megszűnése

11.1. A Szolgáltató jogosult a szállás-szolgáltatásra szóló Szerződést azonnali hatállyal felmondani, így a szolgáltatások nyújtását megtagadni, ha: a) a Vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésre bocsátott apartmant, illetve a létesítményt b) a Vendég a szálláshely biztonságával, rendjével, annak alkalmazottjaival kifogásolhatóan, durván viselkedik, alkohol, vagy drogok befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan viselkedést tanúsít c) a Vendég fertőző betegségben szenved. d) a Szerződő fél nem teljesíti a Szerződésben meghatározott fizetési kötelezettségét a meghatározott időpontig

11.2. Amennyiben a felek közötti Szerződés „vis major” okokból nem teljesül, a szerződés megszűnik.

12. A vendég betegsége, halála

12.1. Amennyiben a szállás-szolgáltatás igénybevételének időtartama alatt a Vendég megbetegszik, és maga nem képes saját érdekében eljárni, a Szolgáltató orvosi segítséget ajánl fel.

12.2. A Vendég betegsége/halála esetén a Szolgáltató költségkompenzációra tart igényt a beteg/elhunyt hozzátartozója, örököse, illetőleg a számlafizetője részéről; az esetleges orvosi és eljárási költségek, az elhalálozást megelőzően igénybevett szolgáltatások ellenértékének, és a betegség/haláleset kapcsán a felszerelések, berendezési tárgyakban keletkezett esetleges károk tekintetében.

13. A Szerződő fél jogai

13.1. A Szerződés értelmében a Vendég jogosult a megrendelt apartmant, valamint a szálláshely azon létesítményeinek rendeltetésszerű használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek speciális feltételek hatálya alá.

13.2. A Vendég a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet a szálláshelyen való tartózkodás időtartama alatt. 13.3. A Vendég panasztételi joga a szálláshelyről történt elutazását követően megszűnik.

14. A Szerződő fél kötelezettségei

14.1. A Szerződő fél köteles a Szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét a Szerződésben meghatározott időpontig és módon kiegyenlíteni.

14.2. A Vendég gondoskodik arról, hogy a felelőssége alá tartozó 14 év alatti gyermek csak felnőtt felügyelete mellett tartózkodjon a Szolgáltató szállodájában.

15. A Szerződő fél kártérítési felelőssége A Vendég mindazon károkért és hátrányokért felelős, melyeket a Szolgáltató vagy harmadik személy a Vendég, vagy kísérője, vagy az ő felelőssége alá tartozó más személyek hibájából elszenved. A Vendég felelősséggel tartozik az általa okozott kárt a Szolgáltatónak megfizetni (pl. extra takarítás: bruttó 15.000,-HUF ártól). E felelősség akkor is fennáll, ha a Károsult a kár helyreállítását közvetlenül a Szolgáltatótól igényeli.

16. A Szolgáltató jogai Amennyiben a Vendég az igénybe vett, vagy a Szerződésben megrendelt, de igénybe nem vett kötbérköteles szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, a Szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azon a személyes tulajdontárgyain, amelyeket a szállodába magával vitt.

17. A Szolgáltató kötelezettsége A Szolgáltató köteles: a) a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások, szolgáltatás standard-ek szerint teljesíteni b) a vendég panaszát kivizsgálni és a probléma kezeléséhez szükséges lépéseket megtenni

18. A Szolgáltató kártérítési felelőssége

18.1. A Szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a Vendéget ért kárért, mely a létesítményein belül, a Szolgáltató, vagy annak alkalmazottai hibájából következett be.

18.1.1. A Szolgáltató felelőssége nem terjed ki azokra a káreseményekre, amelyek a Szolgáltató alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt következtek be, vagy azokat a vendég maga okozta.

18.1.2. A Szolgáltató kijelölhet olyan helyeket az apartmanban, ahová Vendég nem léphet be. Az ilyen helyeken történt esetleges kárért, sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

18.1.3. A Vendégnek az őt ért kárt azonnal jelentenie kell a apartmanban, és minden szükséges adatot az apartman rendelkezésére kell bocsátania, amely a káreset körülményeinek tisztázásához, esetleg a rendőrségi jegyzőkönyv felvételéhez/rendőrségi eljáráshoz szükséges.

18.2. Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért, stb. a Szolgáltató nem vállal felelőséget.

18.2.1. Szolgáltató közösségi tereiben, vagy lakosztályaiban (apartman) hagyott személyes tárgyakért, a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

18.2.2. A Szolgáltató parkolójában levő gépjárműben hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget, illetve a parkoló gépjárművekben keletkezett károk keletkezését a Szolgáltató kivizsgálja.

19. Titoktartás A Szolgáltató a Szerződésben foglalt kötelezettsége teljesítése soron köteles a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek – és amennyiben ezt a Szerződő fél a Szolgáltató tudomására hozta – a Szerződő fél vonatkozó belső szabályainak megfelelően eljárni.

20. Vis major Azon ok, vagy körülmény (például; háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, sztrájk bekövetkezése), amely felett a fél nem bír ellenőrzéssel (vis major), bármely felet felmentik a Szerződésből eredő kötelességeik teljesítési alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek, hogy ezen okok és körülmények bekövetkeztének lehetőségét a lehető legalacsonyabb szintre szorítsák, és az ezáltal okozott kárt vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.

21. A felek jogviszonyában alkalmazandó jog, eljáró bíróság A Szolgáltató és a Szerződő fél közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. A szolgáltatási szerződésből eredő bármely jogvita lefolytatására a szolgáltatás helye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság az illetékes.